Centrumbildningen Filmcentrum består av tre juridiska enheter.

1.  FilmCentrum Sveriges ek för, org.nr: 769637-2171.

Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, verka för att förbättra filmskapares villkor och möjlighet till försörjning. Rätt till medlemskap i Föreningen äger yrkesverksamma inom filmområdet som stöder och vill arbeta för föreningens målsättning. Övriga som vill främja föreningens målsättning kan erhålla ett stödmedlemskap. Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas när medlemskap har beviljats. Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av årsstämman. För närvarande är årsavgiften 200 kronor.*

www. Filmcentrum.com

2. Föreningen Filmcentrum, org.nr: 802004-4429

Föreningen är en ideell kulturförening med målsättning av att verka för bredd och kvalitet i filmutbudet genom att anordna och medverka vid filmvisningar.  En årlig aktivitet är anordnandet av filmfestivalen för mänskliga rättigheter – MRF. Rätt till medlemskap i Föreningen FilmCentrum äger den som är medlem i Föreningen FilmCentrum Sveriges filmar- och rättighetsförmedling ekonomisk förening, samt, den förening som har sitt säte i Sverige och antar ”Normalstadgar för FilmCentrumförening” med eventuella justeringar i fråga om räkenskapsår. Ingen ytterligare avgift än den för medlemskap i FilmCentrum Sveriges ek för tillkommer.*

www.mrfilmfestival.se

3. FKS:FLM AB, org.nr: 556578-4252

FRKS:FLM AB är ett helägt dotterbolag till FilmCentrum Sveriges ek för. Verksamhetens syfte är att distribuera svensk och utländsk kvalitetsfilm för visning och filmpedagogik för skola och slutna grupper samt skolbio online och på biograf. *

www.fokusfilm.se*Utdrag ur stadgar och bo

 

 

Varmt välkommen att kontakta oss: medlem@filmcentrum.se

 

STYRELSE

Styrelsen utgörs av Kiljan Ardal, Åsa Anesäter, Mats Johnsson (ordf.), Maria Bolme och Sassa Wickman. 

Styrelsen är densamma för Föreningen FilmCentrum som för FilmCentrum Sveriges filmar- och rättighetsförmedling ekonomisk förening.